Skip to content

Vinnande konkurentstrategi

Jag har precis börjat läsa boken Vinnande konkurrentstrategi – grunder och tillämpningar skriven av Ove Liljedahl, min ambition är att skriva ner de saker jag finner intressanta i varje kapitel, formulerat i egna meningar.

Kapitel 1 Perspektiv på strategi – ramen inom vilken vi fattar beslut

Vad är en strategi?

Strategin är den plan vi använder oss av för att ta oss från nuvarande position till önskad position. Strategi är vad som ligger mellan en vision och en handlingsplan. Strategin är således den plan vi tar fram för att förverkliga vår vision. I strategin ingår många olika delar som t.ex. konkurrentsanalys, 5 kraftsmodeller, strategiska kartor etc. Strategin är något som jobbar kontinuerligt med och det styr dessutom hur man tar sig an nya problem och utmaningar. Strategin är en kompass du använder i ditt dagliga taktiska arbete. Om ett företag har en väl framtagen strategi är det enkelt att se vart dina konkurrenter finns, vilka framtida hot det finns, hur marknaden mår och framförallt, hur jag bör positionera mig på min marknad. Att ta fram en strategi handlar också till stora delar om att selektera och prioritera. Att förstå vad som är bäst att lägga dem begränsade resurserna som jag faktiskt har på. Var minsta möjliga insats kommer generera högsta möjliga vinst. Notera att detta självklart måste ligga inom ramen för vad ditt företag håller på med, man kan inte byta från att ena dagen odla bananer till att nästa dag svetsa kretskort (däremot kan det kanske innebära att jag även börjar odla papaya eller att jag flyttar produktionen från t.ex. Afghanistan till Brasilien).

”Strategi är att med hjälp av dagens informations formulera och skapa morgondagens framgångar”

Tomas Lilja – lätt berusad den 4 september 2011

Flödesschema

Om man skall rita upp ett flödesschema för ett nyetablerat företag så är det följande

Måla upp en vision

Formulera detta till en tydlig affärsidé

Sätt upp tydliga mål

Formulera en strategi som skall bidra till att uppnå dina mål

Bryt ner strategin till vardaglig basis och se till att den efterföljs och jobbas efter varje dag, detta är taktiken

 

Vision – vision är den ideala situation som företaget kan uppnå. Det är det ultimata målet och något man kontinuerligt arbetar för att uppnå.

Affärsidé – affärsidén är visionen formulerad ur ett ekonomisktperspektiv som är möjligt att jobba mot. Affärsidén är visionen klädd i arbetskläder

Mål – Målen är något som vi härleder från affärsidén, dem bör vara långsiktiga med nedbrutna i tydliga delmål, målen bör dessutom vara tidsbegränsade, (alltså att det skall finnas en tydlig bild av när ett mål skall vara genomfört) och rangordnade. Självklart skall målen dessutom vara kommunicerbara, motiverande och tydliga. Varje mål bör dessutom ses som ett projekt och således bör det finnas en projektansvarig för varje mål. Målen kan bland annat vara marknadsmål, vinstmål, innovationsmål, kvalitetsmål, personalmål, produktivitetsmål och lojalitetsmål. Notera att ju lättare ett mål är att mäta, desto lättare är det att genomföra.

Strategi – strategin är målen förverkligade i en plan. En långsiktig plan som man kontinuerligt arbetar efter och använder som kompass i svåra beslut.

Taktik – taktiken är strategin nedbruten i dagliga mål, det är den dagliga handlingsplanen som du arbetar efter. Att få taktiken att gå ihop med strategin är ofta en stor utmaning men kanske en utav dem viktigaste. Om vi inte får dessa att gå ihop är dem tyvärr inte mer än tomma ord och företaget har då förvandlats till ett skepp utan kompass på öppet hav.

Förändringar i omvärlden

Strategin måste självklart kunna formuleras om allt efter det att omvärlden förändras. Vilka ekonomiska trender ser vi inom ett 1, 3 och 5 års perspektiv? Vilka demografiska trender råder? Vilka politiska vindar blåser idag, imorgon och om 5 år? Vilka socioekonomiska trender ser vi i samhället? Nu är vi ju i en övergång från det vräkiga och vulgära till det traditionella och äkta. Alla dessa saker påverkar självklart min bransch och mina konkurrenter, således måste jag hålla mig på tårna och se till att min strategi förändras allteftersom att dessa vindar svänger. Om jag inte skulle ändra mitt beteende utefter dessa faktorer är chansen ganska god att jag en vacker dag står där med 10 000 aktier i IBM och undrar vad det var som hände.

Vad finns med i en strategi?

För att en strategi bör bli så slagkraftig som möjligt bör jag ha med följande delar i min strategi. Dessa delar skall beskrivas utifrån en gedigen analys av dessa delar. Vad detta innebär i praktiken är att jag bör genomföra en SWOT analys på branschen, på företaget, och på konkurrenterna. Jag bör dessutom studera hur liknande tjänster eller produkter tas emot på andra marknader än den som jag agerar på (detta kan vara en god indikation på åt vilket håll branschen är på väg). Jag bör dessutom göra en analys av vilka trender som råder lokalt, nationellt och globalt. Dessa områden bör analyseras ur perspektiven, ekonomi, socioekonomiskt och politiskt. Jag bör dessutom göra dessa analyser ur 3 olika tidsperspektiv, idag (1 års basis) imorgon (3 års basis) och framtiden (5 års basis). Detta för att jag lättar skall kunna göra dem nödvändiga företagsförändringar som krävs innan problemet har blivit för stor och icke hanterbart.

 • Branschdefinition
 • Branschbeskrivning
 • Företagsbeskrivning
 • Konkurrentbeskrivning
 • Omvärldsbeskrivning
 • Trender (inom branschen och globalt)

Varför planera?

Först av allt, se till att skilja på planering och plan. En plan är ett dokument som ligger inlåst i ett dokumentskåp i källaren, planering däremot är en process. Nedan listas anledningar till att ha en god planering:

 • Det tvingar ledningen att systematiskt tänka på företagets farmtid
 • Det skapar samsyn och enighet kring företagets grundläggande värderingar.
 • Det identifierar och prioriterar kritiska framgångsfaktorer.
 • Resulterar i en bättre prioritering av företagets resurser och vad man bör göra med dem.
 • Det engagerar medarbetare och skapar ett gemensamt åtagande.
 • Det hjälper till att se till att saker och ting faktiskt händer.

Notera att planeringen sker kontinuerligt och att den planering som man hade igår kanske inte är den man använder sig av idag.  Att planera går ut på att reducera risk och samtidigt stärka dem styrkor ett företag har. Strategin syftar till att finna positioner som går att försvara och som dessutom är lönsamma.

Marknadsorientering och konkurrentorientering

Precisionen i marknadsstrategin avgör vilka företag som vinner striden om marknadsandelarna. Således är en välformulerad strategi ditt främsta vapen i slaget om kunderna. Idag lever vi i en allt mer globaliserad värld där många produkter ser exakt likadana ut vare sig du köper dem i Kina eller i Frankrike. Vad detta innebär är att det i lägre utsträckning är produkten som är det väsentliga för kunden, det väsentliga är upplevelsen och varumärket. Vad som då är viktigt för mig är att mitt varumärke uppfattas på samma sätt som jag vill att mina produkter skall uppfattas. Nike skulle t.ex. kanske inte tjäna särskilt mycket på att uppfattas som en klok ekonom men däremot som en sportig atlet (se alltid på företaget som en person och inte som ett företag). Det finns såklart en annan väg att gå och det är den differentierande vägen. Istället för att ta mig över ett hinder går jag här runt det. Istället för att börja tillverka en ny PC så tillverkar jag istället en dator som lägger mer fokus på design och hög användarvänlighet. Jag skappar mitt Apple! Bolag som Apple jobbar självklart även dem med varumärket och med upplevelsen men det dem gjorde innan det var att differentiera sig från övriga delar av marknaden.

Varför behöver vi ta ut en ny kurs?

Eftersom att omvärlden kontinuerligt förändras och att en produkt sällan lever för evigt är det viktigt att företaget konstant rör sig framåt. Att man varje dag fortsätter att röra på sig. Situationen beskrivs kanske bäst som att man går upp för en rulltrappa som är på väg nedåt. Ma måste således röra sig och dessutom göra det snabbt för att inte backa.

”standing still is like going backwards”

Detta är en del av anledningen till att man kontinuerligt behöver jobba med och se över sin strategi. Detta ger oss möjligheten att enkelt navigera förbi dem stora isberg som finns där ute. Notera att det är en vidareutveckling som man eftersträvar här, inte en helt ny kurs. Fokus skall fortfarande ligga på kärnaffären (behöver inte vara en specifik produkt utan mer ett behov som man hoppas mätta hos kunderna).

”Långsiktsplanering är att titta i backspegeln, strategisk planering är att kolla genom framrutan.”

”Strategens roll är inte att köra tåget, strategens roll är att lägga ut rälsen.”

Att sätta upp en ny kurs kan vara så enkelt som att identifiera svagheter hos konkurrenterna och sedan lägga mer kraft på själv få fast på en slagkraftig lösning(självklart är detta förutsatt att det finns en vinst i det och att kunderna efterfrågar det).

/Tomas

Annonser

Hello world!

Den här bloggen skapades för att jag skall ha en plats där jag kan skriva ner de tankar och idéer som jag lär mig under mitt år som student på Berghs. Min utbildning på Berghs heter marknadskommunikation och syftar till att ge mig en hyfsad (nåja) förståelse för plannerns roll inom marknadsföring. Just nu läser jag strategi och varumärkesutveckling samt idé och konceptutveckling, således kommer en stor del av inläggen behandla just dessa ämnen

 

/Tomas